Sviatosti a sväteniny

Sviatosť krstu  

Krst detí

Prípravou na sviatosť krstu začíname od 5. mesiaca očakávania dieťaťa. Súčasťou je stretnutie s rodičmi. Pozývame rodičov prežívať čas očakávania ako požehnaný čas (pristupovanie ku sviatostiam / pokiaľ je to možné, spoločná modlitby, modlitby za matky a deti, modlitby a požehnania v prípade komplikácií, požehnanie matky pred pôrodom, sprevádzanie modlitbymi počas pôrodu). Po takto absolvovanej príprave je krst dieťaťa hneď po narodení podľa želania rodiny.

Príprava pre tých, ktorí prídu žiadať o krst po narodení dieťaťa, je v sobotu o 9:00.

Ak sa chcete dozvedieť, kto môže byť krstným rodičom a ostatné dôležité ifnormácie o sviatosti krstu,prečítajte si tento dokument .

 

Krst dospelých

Predchádza mu obdobie katechumenátu, v ktorom záujemca o krst spoznáva vieru Cirkvi, a potom pripravený prijíma sviatosť krstu podľa tradície Cirkvi, predovšetkým počas Veľkonočnej vigílie (záujemci sa môžu informovať osobne, mailom, či telefonicky).

 

Sviatosť zmierenia

Každý deň vysluhujeme sviatosť zmierenia 30minút pred svätou omšou. Na Prvý piatok v mesiaci spovedáme od 15:00, kedy vyložíme k poklone Sviatosť oltárnu dd 18:00. Starých a chorých navštevujeme predovšetkým v Prvý piatok mesiaca podľa prihlásenia od 8:30 do 14:00.

Sviatosť manželstva

Prosíme tých, ktorí si chcú vyslúžiť sviatosť manželstva v našej farnosti, aby prišli na prvé stretnutie aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom. Stretnutia snúbencov sú plánované v sobotu o 10:00.

 V čom spočíva podstata manželského zväzku, ako aj čo o manželstve hovorí kánon katolíckej cirkvi a podmienky vyslúženia sviatosti manželstva v Záhorskej Bystrici nájdete v dokumente , ktorý si tu môžete stiahnuť.

Sviatosť birmovania

Kandidáti na sviatosť birmovania sú žiaci prvého ročníka strednej školy a starší. Príprava na prijatie tejto sviatosti začína v septembri a pokračuje pravidelnými katechézami až do prijatia sviatosti birmovania.

V dokumente, ktorý si môžete stiahnuť tu, sa dozviete, kedy môže človek prijať túto sviatosť, kto môže byť birmovný rodič a ostatné doplňujúce informácie.

 

Sviatosť pomazania chorých

Na požiadanie.

 

Pohreb

Pri pohrebných obradoch Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc, vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu nádeje, ktorá pramení z Kristovho zmŕtvychvstania — základného kameňa kresťanskej viery.

Pri oznámení pohrebu na farskom úrade treba so sebou priniesť List o prehliadke mŕtveho s pečiatkou matričného úradu.

V dokumente, ktorý si môžete stiahnuť tu, sa tiež dozviete, čo je potrebné zachovať pri pohrebe, kto môže byť pochovaný.