Dianie vo farnosti

« Späť

SVIATOSŤ ZMIERENIA V AKTUÁLNEJ SITUÁCII PANDÉMIE

Z Nóty Apoštolskej penitenciárie O SVIATOSTI ZMIERENIA V AKTUÁLNEJ SITUÁCII PANDÉMIE

Aj v čase šírenia Covid-19 je sviatosť zmierenia vysluhovaná podľa normy univerzálneho kánonického/cirkevného práva.

Individuálna svätá spoveď predstavuje riadny spôsob slávenia tejto sviatosti (por. kán. 960 Kódexu kánonického práva [ďalej CIC]), zatiaľ čo rozhrešenie viacerým kajúcnikom súčasne, bez predchádzajúcej individuálnej spovede, sa môže udeľovať len vo výnimočných prípadoch, a to keď:

  1. hrozí blízke nebezpečenstvo smrti,
  2. niet dosť času na vypočutie spovedí jednotlivých penitentov (por. kán 961 § 1 CIC)
  3. alebo v prípade inej vážnej nevyhnutnosti (por. kán 961, § 1,2 CIC), ktorej posúdenie prináleží diecéznemu biskupovi, berúc do úvahy kritériá dohodnuté s ostatnými členmi biskupskej konferencie (por. kán 455, § 2 CIC).

Pre platné rozhrešenie treba, aby si každý veriaci vzbudil a dodržal predsavzatie vyspovedať sa akonáhle to bude možné z jednotlivých ťažkých hriechov, ktoré v danom okamihu nebolo možné vyznať (por. kán. 962, § 1 CIC). V prípade náhlej potreby udeliť sviatostné rozhrešenie viacerým veriacim spoločne, kňaz musí dať dopredu vedieť diecéznemu biskupovi – ak by sa nedalo, musí ho informovať čo najskôr.

V súčasnej pandemickej krízovej situácii diecézny biskup upozorňuje kňazov a penitentov na obozretnosť pri individuálnom slávení sviatostného zmierenia: jeho slávenie na vzdušnom mieste mimo spovedelnice, vo vhodnej vzdialenosti, používanie ochranných rúšok. Bez zmeny zostáva starosť o absolútne zachovanie spovedného tajomstva.

Diecézny biskup určuje prípady vážnej potreby, pri ktorých sa môže udeliť spoločné rozhrešenie: napríklad pri vchode do nemocničných oddelení, kde sú hospitalizovaní veriaci, ktorí sa nakazili, a sú v nebezpečenstve smrti, využijúc v medziach toho, čo je možné, a s náležitou obozretnosťou prostriedky zosilnenia hlasu, aby rozhrešenie bolo počuť.

V prípadoch bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu penitent schopný vyjadriť) a ktorú sprevádza rozhodnutie pristúpiť k sviatostnej spovedi, akonáhle to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj smrteľných (por. KKC, č. 1452).

V tomto čase Cirkev intenzívne zažíva spoločenstvo svätých, pozdvihuje k ukrižovanému a vzkriesenému Pánovi obety a modlitby, najmä obetu svätej omše, ktorú kňazi denne slávia. Cirkev tak úpenlivo prosí Pána, aby bolo ľudstvo oslobodené od tejto pohromy, žiadajúc orodovanie Preblahoslavenej Panny Márie, Matky milosrdenstva a Uzdravenia nemocných, i jej ženícha, svätého Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. Nech nám najsvätejšia Panna Mária a svätý Jozef vyprosia hojné milosti zmierenia a spásy, v pozornom počúvaní Slova nášho Pána, ktorý opakuje celému ľudstvu: „Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh“ (Žalm 46,11) a „Ja som s vami po všetky dni“ (Mt 28,20).

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej Penitenciárie 19. marca 2020, na sviatok svätého Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, patróna univerzálnej Cirkvi.

 

Odkazy na videá